Finn Heater

   คือ อุปกรณ์ให้ความร้อนกับชิ้นงานโดยใช้หลักการนำพาความร้อน มีครีบช่วยระบายความร้อนออกจากตัวฮีตเตอร์ ครีบทำให้ ฮีตเตอร์สามารถใช้วัตต์ได้สูงกว่าฮีตเตอร์ที่ไม่มีครีบในพื้นที่ที่เท่ากัน ครีบยังทำให้ฮีตเตอร์ถ่ายเทความร้อนได้ไวขึ้นอีกด้วย