Solid state relay

SSR เป็นอุปกรณ์ควบคุมกระแสสำหรับจ่ายให้ heater ประเภทหนึ่ง มีข้อดีกว่าใช้ relay หรือ contractor ซึ่งเป็นกลไกแมคคานิคส์ ให้อัตราการ switch ที่ต่ำมาก หนึ่งนาที switch ได้ไม่กี่ครั้ง ในขณะที่ SSR เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ซึ่งมีอัตราการ switch ที่เร็วมาก ๆ หนึ่งนาทีสามารถ switch ได้ถึง 2000 ครั้ง ผลที่ได้คือความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นของการควบคุมอุณหภูมิ

ANV solid state relay นำเข้าจาก ไต้หวัน

 - มี stock ทั้งรุ่น 1 เฟส และ 3 เฟส

 - รับประกันหนึ่งปี ยกเว้นกรณี load shot ไม่สามารถเครมได้

 - การเลือกใช้งานควรเลือกใช้งานไม่เกิน 70% ของกระแสสูงสุดของ SSR(ถ้าต้องการความทนทาน แนะนำให้ใช้แค่ 50%)

 - ติดตั้ง heat sink ทุกครั้งที่ใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพและป้องกันความเสียหายจากความร้อน