Industrial furnace

ผลิตและจำหน่าย เตาอุตสาหกรรม ทุกชนิด ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

    - เตาเผาอุณหภูมิสูง เช่น เตาเผาเซรามิค เผาพลอย 

    - เตาอบทุกชนิด อบใล่ความชื้นชิ้นงาน อบสี อบอาหาร

    - เตาขนาดเล็ก ใช้ในห้อง Lab ทดลอง

    - เตาสายพานต่างๆ 

 

และรับซ่อม Modify เตาเก่าให้ใช้งานได้